Zásadní realizace provedené v roce 2010

 

1) Výstavba FVE Vnorovy-Lidéřovice 3 MW.

Použitá technologie a popis technického řešení:

FV panely:                      4280 ks FV panelů Qcell 230Wp

.                                      8751 ks FV panelů CNBM 230Wp

Střídače:                        263 ks SMA SMC 11000TLRP

Nosná konstrukce:        1300 ks ocelová povrchově upravena žárovým zinkem

Zemní vruty:                   2600 ks ocel povrchově upravená žárovým zinkem

Příčný profil:                   30433 m hliníkového profilu včetně spojek a úchytů

 

Osazení panelů na nosnou konstrukci bylo provedeno vodorovně ve 4 řadách nad sebou a propojení jednotlivých stringů se skládá ze 16(17) fotovoltaických panelů, které jsou sdruženy pro každý střídač do 3 okruhů a 9 těchto stringových okruhů je dále potom sdruženo v RDC rozvaděči. Zapojení panelů v bloku respektuje vliv zastínění při východu a západu slunce a taktéž zimní měsíce, kdy může být část panelu zakryta sněhem a působit výkonovou asymetrii.

RDC a RAC rozvaděče jsou umístěny společně se skupinou 3 ks. střídačů SMA na nosnou konstrukci. Sdružovací rozvaděče RMS SR501 (pilířového provedení) jsou umístěny pod zadní část konstrukce FV panelů. Samotné rozvaděče jsou v provedení krytí IP 54. Rozvaděč RMS sdružuje výkon ze čtyř rozvaděčů RAC pomocí kebelu AYKY 4×25. Vývod z rozvaděče je proveden pomocí kabelového vedení AYKY 4×185 do kioskové trafostanice.

 

Průběh stavby FVE Vnorovy:

V roce 2010 byla stěžejním projektem společnosti ARQE s.r.o. výstavba fotovoltaické elektrárny o výkonu 3 MW v prostoru bývalého JZD Vnorovy-Lidéřovice. Společnost ARQE s.r.o. zajišťovala pro investora kompletní servis, který zahrnoval výběr vhodného projektu s přihlédnutím na specifické požadavky investora, provedení veškerých administrativních úkonů, jak po stránce stavebně technické, tak právní. Dále zajištění instalačního materiálu, veškerých technologických prvků a součástí, logistické plánování a konečně v pozici generálního dodavatele samotnou výstavbu předmětného díla – FVE Vnorovy 3MW.

První stavební činnosti byly zahájeny koncem měsíce říjen 2010, kdy bylo přistoupeno k náročné úpravě terénu těžkou mechanizací, neboť na místě bylo nezbytné přemístění značného množství zeminy, rekultivace prostoru zarostlého porostem náletových křovin a dřevin, odvodnění a zasypání podmáčeného podloží a zejména provedení náročné demolice dvou rozlehlých budov bývalých kravínů a dalších tří budov bývalého JZD, které stály v cestě výstavby FVE Vnorovy. V součinnosti na tyto práce a s ohledem na nutnost kompletně dokončit tuto stavbu do konce roku 2010, byla bezodkladně zahájena práce na výkopech pro položení elektroinstalace, kde se velice osvědčil pro svoji rychlost a spolehlivost rýhovací stroj Mastenbroek, který je zahrnut v portfoliu těžké mechanizace společnosti ARQE s.r.o.. Zároveň s pokládkou kabeláže elektroinstalace NN a VN rozvodu, bylo provedeno zkušenými pracovníky společnosti ARQE s.r.o. vytýčení bodů pro umístění zemních vrutů sloužících k ukotvení nosných konstrukcí a strojní zavrtání těchto kotevních prvků do podloží.

Další navazující etapou byla instalace stacionárních nosných konstrukcí pro uchycení fotovoltaických panelů, po níž přišla na řadu montáž podpůrných podélných příčníků se systémem pro uchycení samotných PV panelů. V tomto časovém období se na místě stavby prolínalo nespočet zásadních činností jakými byla například výstavba dvou kusů zděných trafostanic, výstavba oplocení, výstavba obslužných komunikací, budování kompletního systému ochrany a dohledu formou Elektronického Zabezpečovacího Systému, kamerového systému a osvětlovacího parku a v neposlední řadě stále probíhající instalace nosných konstrukcí s přípravou na montáž PV panelů. Bezproblémový průběh těchto prací byl zajišťován neustálou přítomností řídících pracovníků společnosti ARQE s.r.o. na místě výstavby. Vzhledem k časové náročnosti byla začátkem měsíce prosinec 2010 zajištěna přítomnost téměř 200 pracovníků zajišťujících montáž PV panelů. I přes obtížné klimatické podmínky bylo kompletní dílo dokončeno a FVE Vnorovy 3MW připojena do elektrické sítě 16.12.2010.

V současné době provádí společnost ARQE s.r.o. pro majitele FVE Vnorovy 3MW servisní práce, monitoring a je zodpovědná za hladký a bezproblémový chod tohoto díla.

 

2) Výstavba Elektronického Zabezpečovacího Systému (EZS mikrovlná bariéra zn. AVS Electronics BM120M (BM200M), kamerového systému a osvětlovacího parku v prostoru plánované instalace FVE Bankov-Košice 4 MW.

 

3) Výstavba FVE Baňa Bankov-Košice 7MW.

Použitá technologie a popis technického řešení:

 

FV panely:

27568 ks SunOwe 190 Wp monokrystal

3967  ks SunOwe 185 Wp monokrystal

4205  ks Phonosolar 235 Wp polykrystal

 

Střídače:        

203  ks. SMA SMC 10000TL+RS485

74 ks. SMA SMC 11000TL+RS485

2 ks. SMA STP  10000TL+RS485

1 ks. SMA STP  12000TL+RS485

2 ks. SMA STP  15000TL+RS485

225 ks. Danfoss Uni Lynx 1800

 

Trakerový systém: 13 ks Degertraker 9000NT

Nosná konstrukce: ocelové trubky s povrchovou úpravou žárovým zinkem – 3 MW

Hliníková konstrukce – 4 MW

Zemní vruty:  2750 ks ocelových s povrchovou úpravou žárovým zinkem – 3 MW

Ocelové nosníky (žárový zinek) zatloukané do podloží – 4 MW

Příčný profil: ocelové trubky s povrchovou úpravou žárovým zinkem – 3 MW

40860 m hliníkového profilu včetně spojek a ucvhycení – 4 MW

 

Průběh stavby FVE Baňa Bankov – Košice  7 MW.

Dalším projektem společnosti ARQE s.r.o., který započal již v průběhu roku 2009 jednáním o možnosti výstavby FVE v prostoru dolu Bankov-Košice, byla plánovaná výstavba fotovoltaického parku –  komplexu fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu 18 MWp.  V dané věci se jednalo o kombinovaný projekt ve kterém by měla společnost ARQE s.r.o., jakožto generální dodavatel a výhradní stavitel, provádět instalaci stacionárního systému FVE za užití pevných nosných konstrukcí o celkovém výkonu 15 MWp, doplněného o trackerový systém s instalovaným výkonem 3 MWp.  Společnost ARQE s.r.o. v rámci této akce provedla kompletní ekonomickou analýzu, právní rozbor, navrhla technologické řešení, zpracovala nepřeberné množství podkladů a položkových rozpočtů pro potřeby investora a zainteresovaných organizací a úřadů.

V měsíci únoru 2010 bylo ze strany společnosti ARQE s.r.o. přistoupeno na základě požadavku investora k pracovním činnostem na rekultivaci prostoru budoucí výstavby FVE Baňa Bankov – Košice 18MW. V rámci této práce bylo provedeno vymýcení prostoru od vzrostlých náletových křovin a dřevin s následnou výstavbou oplocení jedné z částí budoucí instalace. Dalším krokem byla výstavba elektronického zabezpečovacího systému, kamerového systému a osvětlovacího parku, kterou kompletně provedla společnost ARQE s.r.o.. Vzhledem k obtížím investora se zajištěním potřebných finančních prostředků byla po výše uvedených činnostech práce ze strany ARQE s.r.o. přerušena, ale i nadále byla investoru poskytována veškerá možná součinnost, rady a účast na zjištění a zajištění možností financování  dalšího postupu výstavby předmětného díla.

V měsíci dubnu 2011 byla ze strany ARQE s.r.o. opět zahájena činnost na výstavbě výše uvedeného fotovoltaického komplexu Baňa Bankov – Košice. Společnost ARQE s.r.o zpracovala veškerou stavební dokumentaci, zajistila technologie, podílela se na získání potřebných povolení a začala budovat na místě tento rozsáhlý projekt. Vzhledem ke značně rozlehlému a nesmírně členitému prostoru v němž byla instalace FVE Bankov 18 MW naplánována, byly zejména výkopové práce na VN vedení opravdu náročné. Zkušenost, odbornost a pracovní nasazení stavebně technických pracovníků společnosti ARQE s.r.o., ale nakonec vedlo k úspěchu a i v této komplikované situaci se podařilo zdárně položit a připojit VN vedení na celkem 5 přípojných bodů. Dále bylo přistoupeno k terénním úpravám za užití těžké mechanizace a zároveň byla zahájena výstavba elektroinstalace pro NN část. Dobrou koordinací pracovních činností ze strany ARQE s.r.o. byl zajištěn plynulý postup dle vypracovaného časového harmonogramu. Bylo přistoupeno k zavrtání kotevních prvků do podloží s navazující instalací stacionárních nosných konstrukcí a taktéž byla zároveň zahájena činnost na výstavbě tzv. trackerového systému. Byla provedena instalace, zapojení a oživení 7 kusů kioskových trafostanic. Po montáži a kompletním zastringování PV panelů byl proveden zkušební provoz, který potvrdil bezvadnou funkčnost a vysokou kvalitu odvedené práce. První etapa budování fotovoltaického komplexu Baňa Bankov o výkonu 7 MW byla ze strany společnosti ARQE s.r.o. řádně dokončena a plně funkční předána k užívání investoru v měsíci červen 2011. Další pokračování ve výstavbě a rozšiřování fotovoltaické instalace v rámci akce Baňa Bankov – Košice je v současné době v jednání.

 

4) Instalace střešních fotovoltaických systémů

Kromě stacionárních instalací FVE na volné ploše se společnost ARQE s.r.o. od druhé poloviny roku 2011 více zaměřila na montáž střešních fotovoltaických systémů a to jak za užití nosných konstrukcí pro šikmou střechu s klasickou střešní krytinou – pálená taška, tak za užití systému nízké konstrukce pro uchycení na šikmou (rovnou) střechu s lepenkovou izolací a taktéž disponujeme systémem nosné konstrukce pro uchycení PV panelů na rovnou střechu prostřednictvím tzv. zátěžového kotvení.

Veškeré montážní práce provádíme po celém území České republiky, ale i v zahraničí (zejména na Slovensku a Maďarsku).

 

Do současné doby provedla společnost ARQE s.r.o. instalaci 8 střešních systémů na rovné i šikmé střechy o celkovém výkonu 610 kWp.