Vše o Fotovoltaice v ČR

Fotovoltaika je ve své podstatě získávání elektrické energie ze slunečního záření za pomoci k tomu určených fotovoltaických článků skládaných do modulů – PV panelů. Historie samotného oboru fotovaltaiky se začala psát, již od roku 1839, kdy na tomto dosud neoraném poli začal bádat francouzský fyzik Alexandre Edmond Becquerel. První fotovoltaický článek byl vyvinut v roce 1883. Účinnost tohoto článku byla pochopitelně nesrovnatelná s účinností dnešních fotovoltaických článků, které nyní dosahují až 16%, ale byl to první a nesmírně důležitý krok v rozvoji fotovoltaiky, která již v současné době umožňuje lidstvu v poměrně efektivním rozsahu využívat sluneční záření, jakožto čistý a obnovitelný zdroj energie. Během fotovoltaického jevu dopadá sluneční záření na povrch fotovoltaického článku, při tom dochází k emitaci elektronů a vzniká tak stejnosměrný elektrický proud, který může být dále za pomoci střídačů přeměněn na proud střídavý a dále spotřebováván, či dodáván do veřejné distribuční sítě. Tok sluneční energie dopadající na zemský povrch činí asi 1,4 kW/m2. Konkrétně v České republice, dle informací ČHMÚ, dopadne na 1m2 vodorovné plochy zhruba 950-1340 kWh solární energie. Roční množství slunečních hodin se v České republice pohybuje v rozmezí 1331-1844 hod. Dle obrázku č.1 je patrný průměrný roční úhrn globálního záření v MJ/m2. Obrázek č.2 potom ukazuje průměrnou dobu slunečního osvitu jednotlivých míst ČR.


Z hlediska praktického využití platí, že při instalaci 1kW běžného fotovoltaického systému lze za rok vyrobit v průměru 900 až 1100 kWh elektrické energie. Samotné PV moduly je vhodné v naši zeměpisné šířce orientovat směrem na jih, pod úhlem sklonu 30-40 stupňů, přičemž obecně platí že za ideálních podmínek lze ročně získat 1MWh elektrické energie z 1kWp instalovaného výkonu fotovoltaické elektrárny. Fotovoltaika je v současné době jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících průmyslových oborů. Díky rostoucímu zájmu o obnovitelné zdroje energie, dotacím a výhodným tarifním podmínkám pro výkup takto vyrobené elektrické energie dochází k prudkému nárustu fotovoltaických instalací.

Nezanedbatelným kladem fotovoltaiky je její nesporný ekologický přínos. Přeměna solární energie v energii elektrickou je ekologicky čistá, při výrobě není produkován žádný toxický odpad, škodlivý popílek ani hluk. Je prokázáno, že 1kW instalovaného výkonu fotovoltaické elektrárny ročně ušetří přibližně 850kg emisí škodlivého CO2 a samotná energie spotřebovaná v průběhu výroby PV článků se společnosti vrátí za dobu 3 až 4 let. Fotovoltaika šetří omezené zásoby energetických zdrojů, jakými jsou uhlí, ropa, zemní plyn apod.. Výhodou získávání energie pomocí fotovoltaických článků je v neposlední řadě i to, že nemají žádné mechanické pohyblivé části, čímž se předchází opotřebování, poruchám a časté údržbě. K provozu fotovoltaické elektrárny není potřeba žádných dalších pohonných látek a tedy odpadá jejich nákladná a ekologii zatěžující těžba, doprava, či následná likvidace. Fotovoltaické panely jsou plně recyklovatelné. Po skončení jejich životnosti budou křemík, sklo, hliník a další materiály znovu zpracovány. V celosvětovém měřítku, do kterého se započítávají i rovníkové instalace, je fotovoltaika vysoce ekologická a její návratnost z hlediska životního prostředí nelze vyvrátit. Těžké kovy představují z hlediska hmotnosti, ceny i spotřeby energie na výrobu panelů zanedbatelné položky. Podíl olova na hmotnosti panelů je pouze 0,12 %, stříbra 0,14 %, cínu 0,12 % a mědi 0,37 %. Energetická i materiálová náročnost recyklace je srovnatelná s výrobou z primárních surovin. Nejpokročilejší metodou recyklace panelů je termický proces. Metoda je použitelná pro všechny stávající konstrukce panelů. Recyklační proces je energeticky náročný, lze však vytěžit až 85 % článků pro nové použití a tím snížit spotřebu energie na výrobu nových panelů až o 70 %. Výroba krystalických křemíkových článků prochází obdobím prudkého snižování energetické náročnosti. Zároveň se snižuje spotřeba materiálů a vedlejší produkty výroby jsou dle možností recyklovány. Při použití dostupných výrobních technologií lze dosáhnout v podmínkách České republiky energetické návratnosti kratší než 2 roky. Další snížení energetické náročnosti výroby krystalických článků je možné v souvislosti se snižováním tloušťky desek a zvyšováním účinnosti článků. Řada navrhovaných úprav výrobního postupu zároveň snižuje finanční náročnost výroby, proto jsou průběžně zaváděny do praxe.

Fotovoltaika v současné době zažívá obrovský boom, který je způsoben touhou lidí po zelené energii a především dotační politikou státu, resp. Evropské unie. Díky zeleným bonusům a výkupním cenám se z fotovoltaiky stala výborná investiční příležitost a zároveň způsob, jak snížit náklady na provoz domácnosti. Ceny za energie neustále rostou a je vysoká pravděpodobnost, že se tento trend ještě dlouho udrží. Zajistěte si vlastní zdroj energie již dnes.

Podle směrnice Evropské unie 77/2001 EC se každý členský stát musí snažit do roku 2012 získávat alespoň 12% energie z obnovitelných zdrojů. Každá členská země má možnost zavést finanční opatření – daňové úlevy a různé dotace. Tato opatření musejí být pro všechny obnovitelné zdroje energie (OZE) rovnoměrná – nelze některé kategorie OZE znevýhodňovat oproti druhým.

Vzhledem k tomu, že zakládající členské státy EU mají v tomto ohledu značný náskok, je v zájmu nových členů podíl OZE na výrobě energie rychle zvyšovat. I proto ČR prodloužila v roce 2009 dobu, po kterou bude poskytován zelený bonus či zvýhodněná výkupní cena z 15 na 20 let.

Zelený bonus

  • Pro rok 2010 stanoven výše 11,28 Kč respektive 11,18 Kč/kWh pro solární elektrárny s instalovaným výkonem nad 30kW.
  • Zelený bonus získáváte za vámi vyrobenou energii, kterou spotřebujete, případně sami prodáte někomu jinému, než vašemu dodavateli (Eon, ČEZ, …).
  • Z hlediska finanční efektivity je tento způsob nejvýhodnější. K zelenému bonusu musíte připočítat částku, kterou byste zaplatili za energii, pokud byste ji museli odebírat od vašeho dodavatele. Výsledná cena je tedy 11,28 + 4 = 15,28 Kč/kWh bez 20% DPH.

Výkupní cena

  • Pro rok 2010 je stanovena ve výši 12,25 Kč resp. 12,15 Kč/kWh pro solární elektrárny s instalovaným výkonem nad 30 kW.
  • Výkupní cenu vám zaplatí váš dodavatel el. energie, který se v tuto chvíli stává i odběratelem. Dodavatel je povinen od vás energii z obnovitelných zdrojů odkoupit.